JM-Slovakia.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky https://www.jm-slovakia.sk/, spoločnosť JM – Slovakia s.r.o. zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky

2. Zoznam osobných údajov: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, doručovacia adresa email, telefonický kontakt.

3. Účely spracúvania osobných údajov:

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, – vystavenie daňového dokladu

b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, zasielanie akciových ponúk tzv. newsletter. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, ) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu ako to vyžaduje zákon alebo poskytnutie služby

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) email, telefónny kontakt – do momentu splnenia zmluvy.

7. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

8. Cookies

Cookies sú malé súbory s informáciami, ktoré webové sídla ukladajú na počítač návštevníka, a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovému sídlu vždy, keď naň návštevník opätovne zavíta. Cookies používame, aby nám pomohli identifikovať a sledovať zákazníkov, ich používanie webového sídla a ich preferencie webových sídel (napr. jazyk) Návštevníci webových stránok https://www.jm-slovakia.sk/, ktorí si neželajú ukladať súbory cookies do svojich počítačov, by mali vo svojich webových prehliadačoch zakázať používanie cookies, avšak mali by ste tak robiť s vedomým, že niektoré funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusia fungovať správne.